Wymagania niezbędne do spełnienia podczas montażu okien

Nie jest prawdą, że montaż okien nie wymaga spełnienia żadnych specyficznych wymagań. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakie winny spełniać budynki oraz ich usytuowanie znaleźć można informacje odnośnie kilku kluczowych wymagań montażowych, których spełnienie przesądzać będzie o prawidłowości lub nieprawidłowości wykonanego montażu okien oraz drzwi balkonowych.

śrubki, podkładki, szczypce
Śrubki, podkładki, szczypce

Dotyczą one trzech zagadnień:

  1.  Wodoszczelności połączenia okna z ościeżem.
  2.  Przenikalności cieplnej połączenia okna z ościeżem.
  3.  Przepuszczalności powietrznej połączenia okna z ościeżem.

Wodoszczelność - § 318 Rozporządzenia

konstrukcyjno – materiałowe przegród zewnętrznych oraz ich uszczelnienie winny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza butynków.

Przenikalność cieplna i punkt rosy - § 321. ust 1 i pkt. 2.2.1 i 2.2.2 załącznika nr 2

Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może dochodzić do kondensacji pary wodnej pozwalającej na rozwój grzybów pleśniowych. By możliwe było zachowanie tego warunku, rozwiązania przegród zewnętrznych oraz ich węzłów konstrukcyjnych winny cechować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości, która nie może być mniejsza od wymaganej wartości krytycznej, przy czym dopuszczalne jest przyjmowanie wymaganej wartości wspominanego współczynnika na poziomie 0,72.

Przepuszczalność powietrza – pkt. 2.3.1 in fine załącznika nr 2

Połączenia okien z ościeżami w budynkach winny być projektowane i wykonywane pod kątem osiągnięcia ich 100% całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Odpowiednio przeprowadzony montaż okien oraz drzwi balkonowych winien gwarantować minimalnie spełnienie wymagań przepisów techniczno – budowlanych. Gdy z góry wiadomym jest, że nie uda się tego osiągnąć, świadczona usługa nie może być określana mianem montażu okien.