Test szczelności powietrznej budynku - Blower Door cz.2

Wspomniane w częsci pierwszej rozporządzenie narzuca wykonanie szczelnego budynku i montaż szczelnych powietrznie okien, lecz weryfikacja stopnia szczelności budynku jest już wyłącznie „zalecana”, co, jak łatwo się domyślić, nie sprzyja rozwojowi szczelnego, energooszczędnego budownictwa w naszym kraju. Testy takie wykonywane są obowiązkowo w każdym nowym budynku oddawanym do użytkowania w krajach takich, jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, co wynika ze wzrostu świadomości ekonomicznej oraz ekologicznej budynków na tzw. „zachodzie.”

Na tym etapie warto wspomnieć o ogólnodostępnym narzędziu weryfikacji szczelności powietrznej budynku, jakim jest test Blower Door, który przeprowadza się z użyciem drzwi nawiewnych, zgodnie z normą PN-EN 13829:2002 „Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.” Pozwala on na oszacowanie współczynnika krotności wymiaru powietrza n50, który odnosi się do ilości wymian powietrza, jaka zachodzi przy różnicy ciśnień 50 Pa, czyli określa, jaka część powietrza unika w niekontrolowany sposób z budynku w przeciągu jednej godziny przy określonej różnicy ciśnienia. W warunkach naturalnych z tego typu efektem mamy do czynienia na przykład wskutek oddziaływania wiatru na budynek.

Poddawany badaniu przy pomocy testu szczelności współczynnik krotności wymian powietrza przy różnicy ciśnienia na poziomie 50 Pa winien wynosić [1/h]: dla budynków, w których zastosowana została wentylacja grawitacyjna n50 ≤ 3 dla budynków, w których mamy do czynienia z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5.

Obiekty o podwyższonym standardzie energetycznym:

  • dla budynków energooszczędnych n50 < 1,5
  • dla budynków pasywnych n50 < 0,6.

Zanim wykonana zostanie próba ciśnieniowa, zweryfikowany musi zostać iloczyn wysokości budynku oraz różnicy temperatur w jego wnętrzu oraz na zewnątrz. Kluczowe jest tutaj, iż nie może on przekroczyć wartości 500. Zgodnie z normą, różnica ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku nie może przekroczyć 5 Pa. Jeśli oba warunki zostały spełnione, możliwe jest przejście do właściwej próby szczelności.

urządzenie do blower door testu

Badaniu poddać możemy wyłącznie infiltrację powietrza, w związku z czym wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej należy stosownie zabezpieczyć przy pomocy folii lub dmuchanych piłek.

Urządzenie (lub w razie konieczności, kaskadę urządzeń) Blowerdoor zamontować można zarówno w drzwiach, jak i oknach. Pozostałe drzwi zewnętrzne i okna są zamykane, a drzwi wewnętrzne pozostają otwarte. Aparatura podłączana jest następnie do komputera z programem sterującym Tectite Expres, gdzie wprowadzić należy dane takie, jak temperatura wewnątrz i na zewnątrz budynku, prędkość wiatru oraz kubatura netto budynku. Po precyzyjnym zabezpieczeniu płócienną przesłoną otworu wentylatora urządzenia, niezbędne jest sprawdzenie różnicy między ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym. Gdy nie przekracza ona 5 Pa, po zdjęciu wspomnianej przesłony, uruchamiany jest wentylator. W zależności od rodzaju próby, następuje wtłaczanie albo wyciąganie powietrza z budynku tak długo, aż w jego wnętrzu nie powstanie ciśnienie lub podciśnienie na poziomie 50 paskali.